Denna dataskyddspolicy förklarar hur Enkla i Malmö AB (“Enklapack”) samlar in och använder dina personuppgifter. Vid frågor om integritet och dataskydd, vänligen kontakta oss via e-mail support@enklapack.se. Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. När du beställer produkter, tjänster och kontaktar oss via mail, formulär eller chatt accepterar du vår dataskyddspolicy.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter samlas i allmänhet in direkt från dig eller genom din användning av våra tjänster, produkter och kanaler. Ibland behövs ytterligare information för att hålla uppgifterna uppdaterade eller för att verifiera att informationen vi har samlat in är korrekt. De personuppgifter vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

 • Identifieringsuppgifter: exempelvis personnummer, för- och efternamn
 • Kontaktuppgifter: exempelvis postadress, telefonnummer och mejladress
 • Ekonomisk information: transaktionsinformation, kredithistorik och eventuell kreditbedömning
 • Information om kundrelationen med Enklapack: exempelvis historik om din kundrelation med Enklapack

Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda våra produkter, tjänster och avtal. Uppgifter som du skickar direkt till oss kan vara personuppgifter såsom ditt för- och efternamn, personnummer, e-postadress och telefonnummer.. Enklapack samlar också in information som du lämnar till oss, till exempel genom meddelande relaterade till köp, offerter eller tjänster och andra interaktioner i våra digitala kanaler. Vi sparar chattar och e-postkonversationer för att dokumentera och besvara kundärenden, verifiera beställningar och för säkerhets- och bedrägeribekämpningsändamål.

Personuppgifter som vi kan komma att samla in från tredje part

Vi kan komma att samla in uppgifter från offentliga eller andra externt tillgängliga källor, till exempel register som förs av myndigheter (folkbokföringsregister och bolagsregister). I samband med beställning av produkt, tjänst eller avtal kan vi komma att samla in uppgifter från betaltjänstleverantörer och kreditupplysningsföretag.

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag och avtal, kunna ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service.

Teckna och administrera service- och produktavtal (fullgörande av avtal): huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig. Vi behandlar också personuppgifter för att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtal. Exempel på behandling för att fullgöra ett avtal:

 • Behandling för att öppna ett kundkonto
 • Behandling för att teckna avtal (köp, tjänst, serviceavtal) eller för att lämna anbud
 • Behandling i samband med kundservice
 • Behandling för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalys. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels process-, affärs- och systemutveckling, inklusive testning. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och optimera våra erbjudanden. Detta kan även innefatta profilering (se nedan).

Vi har ett berättigat intresse att använda profilering i samband med exempelvis kundanalyser i marknadsföringssyfte.

Vi vill ge dig som kund relevant information och marknadsföring på sociala medier och webbplatser, kunna svara på dina frågor och kommentarer samt ge dig teknisk support. Vi analyserar också aktiviteter på sociala medier inom vårt område och övervakar hur våra egna sociala medier används för att undersöka hur effektiv vår marknadsföring är, och vi analyserar allmänna demografiska trender. Slutsatserna från dessa analyser används när vi tar fram Enklapacks marknadsförings- och kommunikationsstrategier.

När du använder någon av våra sociala medier kan vi komma att registrera och behålla uppgifter om dig, till exempel om hur du använder våra sajter och hur ofta du besöker dem. De enskilda sociala medierna kan också ha tillåtelse att dela vissa uppgifter med oss, i enlighet med dina egna sekretessinställningar på respektive plattform.

Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

Vi kan dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer, speditörer, betaltjänstföretag och affärspartners. Innan vi delar sådana uppgifter säkerställer vi alltid att vi följer de lagstadgade sekretessförpliktelser.

 • Gmail: För att korrespondera via mail använder vi Gmail (Google Mail). Du kan läsa mer om Googles dataskyddspolicy här: https://cloud.google.com/privacy/gdpr.
 • Google Cloud : Vår server driftas hos Google Cloud vilket innebär att vi lagrar all vår data på deras servrar. Du kan läsa mer om Googles dataskyddspolicy här: https://cloud.google.com/privacy/gdpr.
 • Collector Bank: Vi använder Wally som betaltjänst i vår kassa, både till privatpersoner och företag. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy här: https://www.walley.se/dataskydd/.
 • Fortnox: Vi använder Fortnox för att bokföra samtliga ordrar. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy här: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/gdpr.
 • Mailerlite: Vi använder MailerLite för att hantera vår prenumerantlista för e-postmarknadsföring och för att skicka e-postmeddelanden till våra prenumeranter. MailerLite är en tredjepartsleverantör som kan samla in och bearbeta dina data. Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken i foten av varje nyhetsbrev. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy på: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.
 • Speditörer: Beroende på produkt, antal och orderspecifika förutsättningar, kan vi välja olika speditörer. Vanligt förekommande speditörer är Postnord, DHL, UPS och Schenker.
 • Creditsafe: Vid eventuell kreditbedömning använder vi Creditsafe. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy här: https://www.creditsafe.com/se/sv/product/privacy-policy.html.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör affärer. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du följande rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig:

a) begära åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. Dessa uppgifter kan du hitta i vår onlinetjänst kundkonto, om du har valt att skapa ett sådant.

b) begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

c) begära radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling;
du invänder mot behandling för direkt marknadsföring;
behandlingen är olaglig eller;
behandlingen av personuppgifter avser underårig, om uppgifterna samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för de ändamål de samlades in och behandlades, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.

Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och så länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar. I de fall där vi behåller dina uppgifter i annat syfte än för att fullgöra ett avtal, till exempel för krav gällande bokföring, behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av respektive lag eller annan författning.

 • Vid skapande av kundkonto sparar vi dina uppgifter och beställningshistorik tills dess att du själv väljer att uppgifterna ska raderas.
 • Beställningar som inte har godkänts (avbrutna, i väntan på bekräftelse eller som av andra skäl ej blivit godkända, antingen av oss eller dig) sparas i 24 månader från beställningstillfället, därefter raderas uppgifterna automatiskt.
 • Beställningar som har godkänts och blivit behandlade, sparas i 36 månader eller tills dess att du själv väljer att uppgifterna ska raderas.

Personuppgiftsansvarig

Enkla i Malmö AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559330-7639 med säte i Malmö.
Enkla i Malmö AB är personuppgiftsansvarig enligt vad som sägs ovan.
Enkla i Malmö AB följer svensk dataskyddslagstiftning.
Kontakta support@enklapack.se för vidare information och kontakt angående vår dataskyddspolicy.

Cookiepolicy